הודעת הממונה על הדיור המוגן

משרד העבודה והשירותים החברתיים 02-5085771

www.molsa.gov.il

אגף בכיר אזרחים ותיקים – מנהלת : ציפי נחשון

מנהל תחום דיור מוגן – אזרחים ותיקים : שלומי בר לב 02-5085771

shlomob@molsa.gov.il