זכויות בדיור מוגן (לצפייה לחץ על הכותרת)

זכויותיו הבסיסיות של דייר בדיור מוגן הן – לנהל את אורח חייו בדירתו באופן ובצורה שנראים לו , כל עוד אינו מפריע לדיירים האחרים. דייר רשאי להתקשר בהסכם למתן שירותים עם כל נותן שירות הנדרש לו , בתנאי שהודיע על כך למפעיל בית הדיור המוגן והוא גם זכאי להלין מטפל סיעודי בדירת בתנאים שייקבעו, ולמנות בא כוח שייצג אותו בענייניו בבית הדיור המוגן.  קהילת הדיירים זכאית לבחור נציגות שתייצג אותה, בהתאם לכללים שנקבעו בחוק.

ומה הם השירותים שהדיירים זכאים להם ? החוק קובע שלוש קבוצות של שירותים. 1. מכלול של שירותי החובה הבסיסיים שהבית חייב לספק לכל דייר, הכלולים בדמי האחזקה. 2 .קבוצה של שירותים נוספים כלליים  , שיכולים להיקבע בהסכם שבין הבית לבין דייריו.  3. קבוצת שירותים , אישיים בעיקרם, בתוספת תשלום.

ובנוסף – זכאי הדייר לכל הזכויות הכלולות בהסכם שלו עם הנהלת הבית ובהסכמות נוספות, אם יהיו כאלה.