תוצאות תביעה ייצוגית – הפחתת התשלום בגין מגורי מטפל אישי (לצפייה לחץ על הכותרת)

9 בינואר, 2019

לכבוד

עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל

הנדון: תוצאות תביעה ייצוגית – הפחתת התשלום בגין מגורי מטפל אישי

לבקשתכם, להלן סיכום תוצאות התביעה הייצוגית (ת"צ 5642805/16) שבנדון:

 1. ביום 26.5.2016 הוגשה תביעה ייצוגית להפחתת תשלומים שנגבים בגין העסקת והלנת מטפל אישי בדירת הדייר בדיור מוגן נגד: מגדלי הים התיכון–נורדיה, בית בכפר-ביתן אהרון ובית בכפר-גדרה.
 2. בהמלצת כבוד השופטת אסתר שטמר התנהל הליך גישור מורכב בפני כבוד השופטת והנשיאה בדימוס הילה גרסטל, שהסתיים בהצלחה עם חתימת הצדדים על הסדרי פשרה.
 3. בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, אושרו הסדרי הפשרה אישור סופי (לאחר שלא הוגשו התנגדויות) על ידי היועמ"ש (משרד המשפטים) ועל ידי בית המשפט.
 4. הוראות הסדרי הפשרה תחולנה בהתאמה על כל בתי הדיור המוגן ברשתות מגדלי הים התיכון ובית בכפר ובסך הכל ב-12 בתים.
 5. אישורם הסופי של הסדרי הפשרה ניתן ביום 1.1.19 ומיום זה הבתים שבהסדר מחויבים לפעול על פיהם. להלן עיקרי ההסדרים:
  • מגדלי הים התיכון – סך התשלום בגין מטפל אישי לא יעלה על הסך של 585 ש"ח לחודש בצירוף מע"מ.

הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ולמחצית שיעור העלאת דמי האחזקה מעבר למדד בפועל, אם וככל שיועלו.

 • בית בכפר – סך התשלום בגין מטפל אישי לא יעלה על הסך של 753 ש"ח לחודש בצירוף מע"מ.

הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ולשיעור העלאת דמי האחזקה מעבר למדד בפועל, אם וככל שיועלו, ובכל מקרה לא יותר מהתקרה השנתית המופיעה בחוזה של כל דייר.

 • יובהר כי השינוי יחול רק על דיירים המשלמים יותר מהסכומים האמורים לעיל. לגבי דיירים המשלמים ו/או ישלמו בהתאם לחוזים שנחתמו עמם תשלומי מטפל אישי בסך הנמוך מהסכומים האמורים, לא תתבצע העלאה כלשהי.
 1. חשוב לציין שהסכומים האמורים בסעיף 5 לעיל סוכמו ביחס לכל רשת בתי דיור מוגן בנפרד, בהתאם לנסיבות, כאשר לגבי כל רשת כזו, מדובר בהפחתה באחוזים שהיא משמעותית ביחס לסכומים עליהם חתמו הדיירים בחוזים.
 2. לצורך סיכום מחירים גם עם בתים אחרים, דיירים וועדי דיירים יכולים להיעזר בחוות הדעת של הכלכלן יגאל גל המצויה באתר העמותה, לפיה הוצאות בית דיור מוגן בגין העסקת והלנת מטפל אישי מסתכמות ככלל בסך של כ-300 ש"ח לחודש.

בכבוד רב,

עוה"ד זאב וייס, דב קיבלוביץ ודנה מליחי-חקמון

וייס פורת ושות', עורכי דין