תקנות דיור מוגן – תנאים להכשרה ( לצפייה לחץ על הכותרת )

תקנות הדיור המוגן (תנאים לעניין ניסיון, הכשרה מקצועית וותק של מנהל בית דיור מוגן), התשע"ז-2017

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13(א)(2) ו-54 לחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012[1][2] (להלן – החוק), בהתייעצות עם השרה לשוויון חברתי, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 13(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
ניסיון והכשרה מקצועית של מנהל בית דיור מוגן 1. ניסיון והכשרה מקצועית הנדרשים ממנהל בית דיור מוגן הם כמפורט להלן:
    (1)       הוא עבר תוך שנתיים מיום כניסתו לתפקיד, קורס בניהול מוסדות לגיל השלישי שהוכר בידי השירות לאזרחים ותיקים שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – המשרד); הקורס יכלול, בין השאר, סקירת החוקים, התקנות והנהלים הנוגעים לתחום, הכרת עבודת המנהל אל מול הפיקוח של המשרד, מיומנויות ניהול ותכנון, היבטים כלכליים, אסטרטגיות בשיווק, ניהול כוח אדם והיכרות עם עולם הזקנה לרבות בהיבטים רפואיים, פיזיולוגיים, חברתיים, רצף שירותים, וכיוצא בהם.
    (2)       הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול מסגרת, שבה שהו במשך כל שעות היממה, 20 אנשים לפחות.
השתלמויות תקופתיות 2. בעל רישיון הפעלה ידאג לכך שמנהל בית הדיור המוגן יעבור השתלמויות והדרכות, אחת לשנתיים לפחות, הקשורות לתפקידו כמנהל בית דיור מוגן לרבות בתחומים המנויים בתקנה 1(1).
ניגוד עניינים 3. (א)      לא ישמש מנהל בית דיור מוגן מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים, בין תפקידו כאמור, לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו.
    (ב)       התברר למנהל בית דיור מוגן שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך בהקדם האפשרי לבעל הרישיון וימסור לו את המידע הנוגע לעניין, ולא יטפל בעניין כאמור; הודעה כאמור תימסר גם לממונה.
הוראות מעבר 4.            על אף האמור בתקנה 1 לתקנות אלה –

 

    (1) מי שניהל בית דיור מוגן ערב פרסומן של תקנות אלה, רשאי להמשיך ולשמש מנהל בית דיור מוגן, לרבות בבית דיור מוגן אחר, ובלבד שעבר במהלך 15 השנים שקדמו לפרסומן של התקנות או תוך שלוש שנים מיום פרסומן, קורס בניהול מוסדות לגיל השלישי, כמשמעו בתקנה 1(1);
    (2)       מי שערב פרסומן של תקנות אלה עבד בבית דיור מוגן או במעון לזקנים  (להלן – מוסד) בתפקיד ניהולי במוסד או כממונה על תחום מסוים במוסד, במשך שלוש שנים לפחות, רשאי לנהל בית דיור מוגן גם אם אינו עומד בתנאים שבתקנה 1(2), ובלבד שעבר במהלך 7 השנים שקדמו לפרסומן של התקנות או תוך שנתיים מיום כניסתו לתפקיד מנהל בית דיור מוגן, קורס בניהול מוסדות לגיל השלישי, כמשמעו בתקנה 1(1).
     

 

 

____________ התשע"ז  (_______2017)

(חמ 3-5101)

 

 

________________________

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

דברי הסבר

תקנה 1 –

מוצע לקבוע את הניסיון וההכשרה המקצועית הנדרשים ממנהל בית דיור מוגן טרם כניסתו לתפקיד. הדרישות כוללות, בין היתר, קורס בניהול מוסדות לגיל השלישי שאושר על ידי המשרד. יצוין, כי מנהל יוכל להיכנס לתפקיד גם אם לא עבר קורס טרם כניסתו לתפקיד ובתנאי שיעבור קורס כאמור תוך שנתיים מיום כניסתו לתפקיד כמנהל,  וכן ניסיון ניהולי של מסגרת הכוללת 20 אנשים לפחות.

 

תקנה 2 –

מוצע לקבוע כי  מנהל בית דיור מוגן יעבור השתלמויות תקופתיות והדרכות, כאשר יש להן זיקה לתפקידו כמנהל בית דיור מוגן.

 

תקנה 3 –

מוצע לקבוע כי למנהל בית דיור מוגן לא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו כמנהל לבין תפקיד אחר שלו או עניין אחר שלו, וזאת בשל מקרים שקרו בשטח בהם למנהל הייתה נגיעה אישית לעניינים שנפלו לפתחו לבין הדיירים.

 

תקנה 4 – מוצע לקבוע הוראות מעבר לגבי מנהלי בית דיור מוגן כיום או עובדים בכירים אחרים:

א. מנהל בית דיור מוגן קיים, יוכל להמשיך ולנהל את בית הדיור המוגן הנוכחי או בית דיור מוגן אחר, ובלבד שעבר קורס ניהול מוסדות לגיל השלישי ב-15 השנים שקדמו לפרסום התקנות או תוך 3 שנים מיום פרסומן של התקנות.

ב. מי שעבד בבית דיור מוגן או במעון לזקנים בתפקיד ניהולי או בתפקיד בכיר אחר באותו מקום, יוכל לכהן כמנהל בית דיור מוגן גם אם אינו עומד בתנאי של ניסיון ניהולי של 20 אנשים לפחות, ובתנאי שעבר קורס של ניהול מוסדות ב-7 שנים שלפני פרסום התקנות או שיעבור קורס כאמור תוך שנתיים מיום כניסתו לתפקיד מנהל בית דיור מוגן.

[1] ס"ח התשע"ב, עמ' 426.

[2] ס"ח התשס"ו, עמ'  234; התשע"א, עמ' 1144