תקנות הדיור המוגן (טופס של מפרט דירה), תשע"ח-2017

תקנות הדיור המוגן (טופס של מפרט דירה), תשע"ח-2017*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(ב) לחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם השרה לשוויון חברתי לפי סעיף 54(א) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
  1. 1. בתקנות אלה, "בעל רישיון הפעלה", "מי שמבקש להיות דייר" – כמשמעותם בחוק.
חתימת הצדדים על המפרט
  1. 2. (א) המפרט של הדירה בבית הדיור המוגן (להלן – המפרט) שמצרף בעל רישיון ההפעלה להסכם ההתקשרות יהיה חתום בידי שני הצדדים.

(ב)  כל תיקון במפרט טעון את חתימת שני הצדדים.

פרטי המפרט
  1. 3. (א) המפרט יהיה בהתאם לטופס שבתוספת.

(ב)  על בעל רישיון הפעלה למלא את כל הפריטים במפרט במפורט ובמדויק; אם פריט פלוני אינו חל בנסיבות העניין, על בעל הרישיון כאמור לציין זאת לגביו בכתב במפרט.

(ג)   היה פריט שבמפרט מתייחס לדבר שנקבע בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, או בתקן כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, יכול שטופס המפרט ימולא על ידי הפניה לאותה תקנת בנייה או לאותו תקן.

תכנית הדירה
  1. 4. בעל רישיון ההפעלה בבית דיור מוגן אשר טרם נבנה או טרם אוכלס, יצרף למפרט את תכנית הדירה בקנה מידע שלא יפחת מ-1:50; התכנית תכלול מידות של כל חדר ומידות כלליות של הדירה, לרבות פתחים.
מפרט נכון ליום חתימת ההסכם
  1. 5. המפרט המצורף להסכם ההתקשרות יהיה נכון ליום חתימת הסכם ההתקשרות.
תחילה
  1. 6. תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן.

 

תוספת

(תקנה 3(א))

מפרט דירה בבית הדיור המוגן לפי סעיף 16(ב) לחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012

נספח להסכם ההתקשרות בין

לבין

מתאריך

  1. פרטי זיהוי של בית הדיור המוגן:

(1)  יישוב       רח'       בית מס'

(א)   גוש מס'       חלקה מס'

(ב)   הבית רשום/לא רשום כבית משותף;

(ג)    לחלופין כאשר אין פרצלציה:

תכנית מפורטת מס'       מגרש מס'

(2)  בעל הקרקע

(א)   שם המחכיר: מינהל מקרקעי ישראל/אחר

(ב)   תקופת החכירה:       תחילת תקופת החכירה

(ג)    זכות בעל הרישיון בקרקע: בעלות/חכירה/אחר:

(3)  דירה מס'       קומה

(4)        בדירה[1]: מבואה, חדר מגורים[2], פינת אוכל,       חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי

* פורסמו ק"ת תשע"ח מס' 7890 מיום 3.12.2017 עמ' 255.

[1] מחק את המיותר.

[2] אזורי חובה שלא ניתן למחוק.

(להלן – ממ"ד) המשמש כ-     , מסדרון, מטבח2,       יח' שירותים ומקלחת2, אחר

(5)  הדירה מונגשת באופן הזה:

(6)  שטח הדירה הוא       מ"ר, ולעניין זה יחולו הוראות אלה:

(א)   בדירה רב-מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה;

(ב)   סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בפסקה זו לבין השטח למעשה היא סטייה קבילה ולא יראו אותה כסטייה ממפרט זה.

(7)  פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי[1]:

(א)   מרפסת שמש       מ"ר;

(ב)   חניה או חניה מקורה (יש לצרף תשריט ומיקום החניה);

(ג)    מחסן דירתי (יש לצרף תשריט ומיקום המחסן)       מ"ר;

(ד)   מרתף דירתי       מ"ר;

(ה)   גג מוצמד       מ"ר;

(ו)    גינה מוצמדת לדירה       מ"ר;

(ז)    אם יש שטחים נוספים המוצמדים או המשמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ומ"ר):

  1. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה:

(1)  בבניין חדש שטרם אוכלס – כל המוצרים יהיו לפי דרישת התקן הישראלי המחייב כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, אם יש תקן כזה.

(2)  תיאור כללי של בית הדיור המוגן –

(א)   בבית הדיור המוגן       דירות למגורים;

(ב)   במבנה שבו נמצאת דירתך יש       דירות למגורים;

(ג)    במבנה שבו נמצאת דירתך קיים/מים/לא קיים/מים       חדרי מדרגות; אם קיים, אפיון כל חדר מדרגות       פתוח/סגור/מקורה/לא מקורה/מוגן/לא מוגן (לבחור את המצב הנכון לכל חדר מדרגות);

(ד)   במבנה שבו נמצאת דירתך קיימות       מעליות/אין מעלית; מעלית שבת: קיים/לא קיים.

(ה)   בכניסה למבנה שבו נמצאת דירתך: דלפק קבלה – קיים/לא קיים; דלפק קבלה במקום אחר – קיים/לא קיים; אם קיים היכן

(ו)    במבנה שבו נמצאת דירתך קיימת/לא קיימת מבואה (לובי) בקומת הכניסה; לובי במקום אחר – קיים/לא קיים; אם קיים היכן

(ז)    בבית הדיור המוגן קיימת/לא קיימת חניה לכלי רכב; כמות החניה הקיימת בבית הדיור המוגן היא      ;

(ח)   חניה מסומנת לדייר/דירה – קיימת/לא קיימת;

(ט)   ממ"ק/מקלט – קיים/לא קיים; אם קיים – כמות      , מיקום      ; מערכת סינון גזים רעילים – קיים/לא קיים; אם קיים, נא לציין מיקום      ;

(י)    מיתקן על הגג – אנטנה סלולרית – קיים/לא קיים; אם יש אחר/נוסף נא ציין:

(יא)  פירוט הקומות במבנה בית הדיור המוגן שבו נמצאת הדירה:

תיאור קומה קומות מתחת למפלס קומה עליונה מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות

[1] מחק את המיותר.

תיאור קומה קומות מתחת למפלס קומה עליונה מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות
קומות מרתף     חניה/ מגורים/ עסק/ סיעוד/ אחר כמה קומות מרתף
קומת כניסה     חניה/ מגורים/ עסק/ מבואה (לובי כניסה)/ חדרים לשימוש כלל הדיירים/ סיעוד/ אחר  
קומות טיפוסיות   מגורים   מס' קומות
קומות אחרות   מגורים    
קומת גג   מגורים    
סך הכול קומות למגורים        
סך הכול קומות בבניין        

(יב)  גינה/פטיו/חצר – קיים/לא קיים,       מ"ר.

(3)  תיאור הדירה:

(א)   מטבח[1]

(1)    במטבח יש כיור[2];

(2)    במטבח יש ארונות מטבח       (עליונים, תחתונים) באורך       מטרים וברוחב       מטרים;

(3)    במטבח יש משטח עבודה למטבח       (שיש/אבן/אחר) באורך       מטרים וברוחב       מטרים;

(4)    במטבח יש מקום וחיבור למוצרי החשמל האלה:      , לרבות למקרר, מקום לבישול/חימום מזון;

(5)    במטבח יש חיבור לנקודת גז – קיים/לא קיים.

(ב)   כביסה –

(1)    בדירה יש מיתקן לתליית כביסה: קיים/לא קיים; אם קיים נא לציין מיקום

(2)    בדירה/בבניין יש מקום למכונת כביסה; קיים/לא קיים; אם קיים נא לציין מיקום

(3)    בדירה/בבניין יש מקום למייבש כביסה: קיים/לא קיים; אם קיים, נא לציין מיקום

(ג)    (1)    דלתות, חלונות ותריסים[3]

חדר דלתות חלונות תריסים סורגים
חדר מגורים        
חדר 1        
חדר 2        
חדר 3        
ממ"ד        
מטבח        

[1] לדייר יש אפשרות לשנות/להחליף את הקיים במטבח בהסכמת בית הדיור המוגן.

[2] קיומו של כיור במטבח הוא חובה.

[3] יש לסמן אם קיים או לא קיים בכל חדר; יש למחוק חדרים שאינם קיימים בדירה.

שירותים ומקלחת        
בית שימוש נפרד        
מרפסת        

(2)    מנעול ומפתח: יש לסמן אם קיים או לא קיים בכל דלת; אם קיים, נא לציין את סוג המנעול וסוג המפתח – רגיל/ביטחון/כרטיס/מפתח חכם;

מיקום הדלת סוג המפתח
   
   
   

(3)    מאחזי יד: בחדרי האמבטיה ובחדרי השירותים; נא לציין מיקום

(ד)   מיתקני תברואה וכלים סניטריים, אבזרי אינסטלציה נוספים ומיתקני מים:

(1)    מיתקני תברואה וכלים סניטריים –

מיתקן קיים/לא קיים
כיור מטבח[1]  
כיור מטבח כפול  
כיור ביחידת הרחצה7  
כיור לנטילת ידיים  
אסלה 1 7  
אסלה 2  
מקלחת7  
ברז מים חמים וקרים במקלחת, לכיור מטבח ולכיור ביחידת הרחצה7  
ברז סוללה למקלחת7  

(2)    אבזרי אינסטלציה נוספים בדירה:      ;

(3)    מים חמים: מערכת סולרית – קיימת/לא קיימת; דוד חשמל – קיים/לא קיים; אחר      ;

(4)    בדירת גן/צמוד קרקע – ברז גינה כן/לא;

(5)    מונה מים לדירה – קיים/לא קיים.

(ה)   מיתקני חשמל –

(1)    פריסת נקודות שונות ובתי תקע בחדרי הדירה[2]

חדר נקודת מאור בית תקע נקודת טלוויזיה בכבלים נקודות טלפון חוץ
חדר מגורים        
חדר 1        
חדר 2        
חדר 3        
ממ"ד        
מטבח        
שירותים ומקלחת        
בית שימוש נפרד        
מרפסת        

(2)        תשתית חיבור לאינטרנט: תשתית חיבור אלחוטי/קווי/באמצעות חברת

[1] מיתקני חובה שחייבים להיות בדירה.

[2] יש לסמן אם קיים או לא קיים בכל חדר.

הכבלים/ באמצעות ספק הטלפוניה – קיים/לא קיים; אם קיים, נא לציין מיקום

(3)    פעמון/לחצן חירום/לחצן מצוקה -; אם הלחצן נייח, נא לציין מיקום

(4)    נקודת טלפון פנים (אינטרקום) – קיים/לא קיים;

(5)    לוח חשמל דירתי בתוך הדירה – קיים/לא קיים; אם קיים בדירה, נא לציין מיקום      ; אם לא קיים בדירה, נא לציין מיקום      ;

(6)    שעון חשמל דירתי – קיים/לא קיים; אם קיים, נא לציין מיקום      ;

(7)    גודל חיבור חשמל דירתי – חד-פאזי/תלת-פאזי;

(8)    מערכת טלוויזיה במעגל סגור – קיים/לא קיים;

(9)    תאורת חירום (חובה) – נא לציין מיקום       וכמות

(10)  מיתקנים אחרים בדירה (פרט) –

(ו)    מיתקני חימום/קירור בדירה –

בדירה קיימת[1] מערכת מיזוג אוויר מרכזית/מזגן מפוצל/מזגן דירתי/ רדיאטורים/חימום תת-רצפתי/הכנה ל     /אחר

(ז)    סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה –

(1)    מערכת כיבוי וגילוי אש בדירה – קיים/לא קיים;

(2)    מערכות כיבוי וגילוי אש בבניין – קיים/לא קיים.

(ח)   מערכות ורכוש משותפים –

(1)    מערכת גז לחימום – קיים/לא קיים;

(2)    תיבות דואר – קיים/לא קיים; אם קיים, נא לציין מיקום:

(3)    אשפה –

(א)   חדר אשפה – קיים/לא קיים; אם קיים, נא לציין מיקום:      ;

(ב)   פיר אשפה/שרוול אשפה – קיים/לא קיים;

(ג)    פינוי אשפה – בהתאם לדרישות הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבנייה;

(4)    מחסנים שאינם צמודים לדירות לשימוש הדיירים – קיימים/לא קיימים;

(5)    מערכות, מיתקנים וחלקים נוספים של בית הדיור המוגן שהם משותפים (פרט)

 

תאריך

 

________________                 ____________________

חתימת הדייר                                            חתימת בעל רישיון ההפעלה

 

 

י"ז בחשוון התשע"ח (6 בנובמבר 2017)                                   חיים כץ

שר העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים

[1] מחק את המיותר.